درس 1 از 0
در حال پردازش

الکترونیک 1-مواد

saeed اکتبر 21, 2021
در اینجا نمیخواهیم وارد فیزیک شویم و از همین ابتدا شما را با مفاهیم پیچیده فیزیک مواد سردر گم کنیم
فقط میخواهیم مقدمه ای را به عنوان یاد آوری ذکر کنیم
عناصر از اتم تشکیل شده اند اتم ها از ذراتی به نام الکترون ها که در مدارهای مشخص به دور هسته که بار مثبت دارند در گردش هستند
تعداد الکترون های هر عنصر با عدد اتمی آن عنصر برابر است مدارهای چرخش الکترون ها طبق الگویی پر میشود که به آن اربیتال گفته میشود این اربیتالها با نام s, p , d , f نام گذاری میشوند
لایه s دو الکترون . لایه p که 6 الکترون دارد و لایه d 10

آرایش اربیتالی

ازبالا بدین طریق اول s در لایه اول لایه دوم باز دوباره s , بعد p

1s2-2s2,2p6-3s2,3p6,3d10